24.08.2017

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджет 2016 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2016 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Поморие отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Поморие за 2016 г.

Обсъждането ще се проведе на 5 септември 2017 г. /вторник/, от 15.00 часа в зала № 2 на Община Поморие, ул.”Солна” № 5.

 

Адам  Адамов
Председател на Общински съвет – Поморие

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016