14.08.2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини и подготвителни групи към училищата на територията на община Поморие

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И  ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и подготвителни групи в общинските училища на територията на Община Поморие.

Чл. 2. Предучилищното образование се осъществява в общинските детски градини на територията на Община Поморие, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Чл. 3. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(2) Децата постъпват в детска градина на територията на Община Поморие не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

   (3) В детските градини на територията на Община Поморие могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(4) В детските градини на територията на Община Поморие могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

              (5) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

(6) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.

Чл. 4. (1) В съответствие с чл. 25, ал. 2 и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на територията на Община Поморие може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските детски градини и подготвителни групи към общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от тази Наредба.

Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 3, ал. (2) и (3) – 2- 4 години;
 2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
 3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
 4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

    (2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна година.

 (3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

 (4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

(5) За ползването на детската градина се заплащат ежемесечни такси съгласно Раздел ІІІ от Наредбата № 11 за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

Чл. 6. (1) Предучилищното образование в детските градини се осъществява при целодневна организация.

(2) Задължителното предучилищно образование в училищата се осъществява при полудневна или целодневна организация, ако са осигурени условия за това.

Чл. 7. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина.

Чл. 8. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Чл. 9. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(2) Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни до 14 септември.

Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна и полудневна  организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 11. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 5, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1  може да се сформира разновъзрастова група.

 (3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование, Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

(4) Разпоредбите на предходните ал. 2 и ал. 3 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява в подготвителни групи в училище.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РАЗДЕЛ I

Записване на деца в детска градина, подготвителна група към училище.

             Чл. 12. Записването на деца в детските градини се извършва по желание и избор на родителя.

             Чл. 13. Записването на деца в подготвителна група към общинско училище се извършва по желание и избор на родителя.

Чл. 14. (1) Записването на децата се извършва от директора на съответното  заведение или от упълномощено със заповед от него лице, след проверка на подадените от родителя задължителни документи.

(2) При подаването на документите подателят получава задължително пореден входящ номер, издаден от детската градина/училището/.

(3) Заявления за постъпване в яслена група се подават  от 1 април до 30 април на текущата година. При наличие на свободни места деца се приемат целогодишно.

(4) Заявления за прием на деца от първа и втора възрастова група се подават целогодишно и децата се приемат при наличие на свободни места.

(5) Заявления за прием на деца в трета подготвителна възрастова група и четвърта подготвителна възрастова група се подават до 30-ти април на съответната календарна година, в която детето навършва 5 или 6 години – предвид сроковете за подаване на заявки за учебни помагала за задължително предучилищно образование.

(6) За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за задължително предучилищно образование и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01.06 до 14.09 родителите подават заявление до директора на съответната детска градина в срок до 15.05 на текущата календарна година, като децата се приемат при наличие на свободни места.

Чл. 15. (1) Задължителни документи:

 1. Заявление за записване в детско/учебно/ заведение. (Приложение № 1)
 2. Удостоверение за раждане на детето (оригинал и копие).
 3. Копие от документи за самоличност на двамата родители с постоянен адрес в Община Поморие.

Чл. 16. (1)  Документи за наличие на определени обстоятелства:

 1. Удостоверение за актуално семейно положение.
 2. Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%).
 3. Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) за установена I и II група инвалидност.
 4. Удостоверение за настойничество/попечителство.
 5. Удостоверение за приемно семейство.
 6. Удостоверение за настоящ адрес.
 7. Заверено от работодателя копие от трудов договор, актуален към момента на подаване на заявлението.

Чл. 17. (1) Критерии за осъществяване на приема:

 1. Приемът на деца в детските /учебните/ заведения се извършва от комисия, определена със заповед на директора.
 2. С предимство се ползват следните категории деца:

* Дете сирак / полу – сирак;

* Дете на самотна майка с баща неизвестен;

* Дете с трайно увреждане с 50 % и над 50%;

* Дете, чиито родители са с I  и II група инвалидност;

* Дете на неизвестни родители;

* Дете на загинали при производствени аварии и природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

* Трето и следващи деца на многодетни родители;

*Дете от приемно семейство;

           * Дете от семейство, чието друго дете посещава същото или друго детско/учебно/ заведение на територията на Община Поморие;

* Дете на родители с постоянен адрес в населеното място, където се намира съответната детска градина /училище/;

* Дете от семейство, в което поне единият родител е работещ на безсрочен трудов договор;

(2) Обявяването на списъците с приетите деца се извършва до 15.06. на видно място в съответното детско /учебно/ заведение.

(3) В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да посещава съответната детска градина /училище.  (Приложение № 2)

Чл. 18. (1) Приетите деца постъпват в яслена и/или І-ва възрастова група на съответното детско заведение на 01.09. на текущата година.

(2) Деца, непостъпили до 15.09. на текущата година  без уважителна причина и не подлежат на задължително предучилищно образование отпадат от списъка на приетите и техните места се обявяват за свободни.

            Чл. 19. (1) Задължителни документи при записване на приетите деца в  І и ІІ възрастова група на съответната детска градина:

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителни имунизации за възрастта съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в І и ІІ възрастова група на съответната детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

(2)  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

(3)   При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

(4)  При отсъствие на детето от детската градина за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози.

Чл. 20. (1) Задължителни документи при записване на приетите деца в трета подготвителна и четвърта подготвителна възрастова група в детската градина:

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителни имунизации за възрастта съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в трета подготвителна и четвърта подготвителна възрастова група в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

(2)  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

(4)  При отсъствие на детето от детската градина за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози.

Чл. 21. (1) Задължителни документи при записване на приетите деца в подготвителна група в училище:

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

    Чл. 22. (1) Задължителни документи при записване на приетите деца в  яслена група на съответното детско заведение:

 1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 4. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителни имунизации за възрастта съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар;
 7. 7. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

  (2) При отсъствие на дете от яслата повече от 10 дни родителите му представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

(3) При отсъствие на дете от яслата за повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

 (4) При отсъствие на дете от яслата за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози.

РАЗДЕЛ II

Отписване на деца от детска градина, подготвителна група в училище

          Чл. 23. (1) Децата се отписват от детската градина:

 1. По желание на родителите;
 2. При преместване от една детска градина в друга;
 3. При преместване от детска градина в подготвителна група в училище;
 4. При заминаване на семейството в чужбина;
 5. При отсъствие повече от два месеца без писмено заявление от родителите до директора на съответната образователна институция за децата от яслена, първа и втора група;
 6. При постъпване в първи клас.

        Чл. 24. Отписването на дете от детска градина/училище става след подаване на писмено заявление от родителите до директора на съответната детска градина/училище.

         Чл. 25. Отписването задължително се отразява от директора на детската градина/училището, съгласно нормативната уредба.

         Чл. 26.  При отписване на детето от детската градина на родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща липсата на финансови задължения към посещаваното детско заведение.

РАЗДЕЛ III

Преместване на деца от детска градина или подготвителна група в училище

Чл. 27. (1) Децата в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата могат да се преместват в други такива на територията на Община Поморие по всяко време на учебната година по желание на родителите и при наличие на свободни места по реда на таза Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите до директора на детското /учебно/ заведение.

(3) Преместването на деца от трета възрастова група и четвърта възрастова група се извършва с Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование.

 (4) Директорът на детската градина/училище уведомява писмено Община Поморие и Регионално управление по образованието – Бургас, в седем дневен срок от издаване на Удостоверението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. „Родител” е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
 • 2. Свободни места в детската градина/училище/ са местата в рамките на определения брой по чл. 60 от ЗПУО, които са останали незаети след  записване на всички желаещи деца към определен момент.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 3. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностното развитие.
 • 4. Наредбата е приета с Решение № 414/13.12.2016 на Общински съвет-Поморие на заседание, проведено на 13.12.2016 г. и влиза в сила от 01.01.2017 година.
 • 5. Контрол по спазване на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училища на територията на Община Поморие се осъществява от Кмета на Община Поморие или упълномощени от него лица.
 • 6. Наредбата може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет-Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Изтеглете пълния текст на наредбата и съответните Приложения.