10.08.2017

Заповед № РД-16-931/10.08.2017 г. за конкурс за Директор на детска градина „Мир” с. Дъбник

 

З А П О В Е Д

№ РД-16-931/10.08.2017 г. / гр. Поморие

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе конкурс  за заемане на длъжността: Директор на детска градина „Мир” с. Дъбник, ул. Шипка № 9

І. Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО:

 1. Да са български граждани.
 2. Длъжността “Директор” на общинска детска градина може да се заема и от:

– граждани на други държави членки;

– чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

– продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

– дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

 1. Да са завършили висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация “учител”.
 2. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

 1. Кандидатите за длъжността „директор“ на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.
 2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.
 5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
 6. Трудовото правоотношение на кандидата като директор на детска градина да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

II. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността и компетентности:

 1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel;
 2. Комуникативна компетентност;
 3. Професионална компетентност;
 4. Управленска компетентност;
 5. Стратегическа компетентност;
 6. Компетентност за преговори и убеждаване;
 7. Ориентация към резултати.

III. Кратко описание на длъжността: 

“Директорът” на детска градина “Мир” с. Дъбник планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа :

1.1.  Допускане по документи.

1.2. Защита на тригодишна програма за развитие на детска градина „Мир” с. Дъбник и ефективно управление на детската градина в условията на делегиран бюджет.

1.3.  Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията на отказа.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
 4. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 5. Комисията оценява кандидатите, участващи в интервюто по следните критерии:

                        6.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността “директор” на детска градина/.

                        6.2. Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

                        6.3. Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.

                        6.4.  Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не  общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване/.

 1. V. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление до Кмета на Община Поморие за участие в конкурса /свободен текст/.
 2. Документ за самоличност /копие, заверен лично, вярно с оригинала и подпис/.
 3. Професионална автобиография.
 4. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/ или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина /легализиран/.
 6. Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/.
 7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване /оригинал/.
 8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/.
 9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис /.
 10. Документи за компютърна грамотност /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.
 11. Тригодишна програма за развитие на детска градина „Мир” с. Дъбник.
 12. Декларация по образец /виж по-долу/.

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

VІ. Срок и място за подаване на документите

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Поморие, град Поморие, ул. ”Солна” № 5, Център за административно обслужване, гише № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в срок до 10.09.2017 г., включително.

Документите се подават в запечатан плик с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

Лице за контакт: Желязко Страволемов – Директор дирекция „ОКТХДС”,        тел. 0596/ 26312, моб. тел. 0882420008.

ИВАН  АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие     

Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ