10.08.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг – маломерни земи

ОБЯВА

На основание  24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ,чл. 60, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, чл. 6, ал. 1,т.2 и чл. 14, ал.1 т.2 от ПОДСОПОГСС и  Решение № 583/19.07.2017 г.на Общински съвет Поморие е открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните земеделски имоти , както и размера на годишната наемна цена, а именно

aaaa

133

15

Право на участие за ползване на маломерни имоти имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към Община Поморие, ОП ОГСС, ОП СУОИ, Д БФСД и НАП.

Участниците прилагат:

– заявление за ползване под наем на земеделски земи /по образец/;

– копие от документ за самоличност;

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;

– удостоверение за липса на задължения към НАП;

– декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“;

– декларация за оглед на имота;

– декларация за запознаване с проекта на договора.

Комисията служебно проверява липсата на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“ и в случай на наличие не допуска кандидата за ползване на маломерни имоти.

Срок за подаване на заявления за ползване под наем на земеделски земи: 31.08.2017 г. вкл. в гр. Поморие, ОП ОГСС ул.”Солна” №5, стая №39.

Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.