10.08.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг – земеделски земи

ОБЯВА

На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 65 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №585/19.07.2017 г.на Общински съвет гр. Поморие

Е ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие, както следва:

1

2

 

3

4

І. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ стопански години считано от стопанската 2017/2018 г.

ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

-първа дата-до 17 часа на 28.08. 2017 г.

-втора дата-до 17 часа на 04.09. 2017 г.

Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №39, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 10.00/десет/ лв. без вкл. ДДС.

ІІІ. Депозит за участие в търга- 10% от началната тръжна цена, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка на ОП ОГСС: IBAN : BG85UNCR70003322567088; BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД клон Поморие.

ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:

1.На 31.08.2017 г. от 11.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.

2.При неявяване на кандидати за първата дата на търга, същият ще се проведе на 07.09.2017 г. от 11.00 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5  за втората дата на провеждане на търга.

  1. Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към Община Поморие, ОП ОГСС, ОП СУОИ, Д БФСД и НАП.

Участниците прилагат:

– заявление за участие в търга /по образец/;

– документ за закупена тръжна документация;

– документ за внесен депозит;

– копие от документ за самоличност;

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;

– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на

упълномощеното лице/;

– удостоверение за липса на задължения към НАП;

– декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“;

– декларация за оглед на имота;

– декларация за запознаване с условията на търга и проекта на договора.

Комисията служебно проверява липсата на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“ и в случай на наличие не допуска участника за участие в търга.

Ако има 1 участник, който отговаря на изискванията по т. V се изчаква 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по – ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.

Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.