10.08.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 10.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на жилищна сграда в УПИIII– 245, кв. 28 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Зиля Мехмед Сюлейман.

 

Отдел УТООС

Община Поморие