07.08.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 07.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на сграда, по реда на Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, съдържаща жилищна сграда и съответните селскостопански помещения за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и техника, с необходимите битови помещения, обслужващи площи и съоръжения в ПИ № 009057, местност „Мартиново” по плана за с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Лидия Воронова

Отдел УТООС
Община Поморие