01.08.2017

Заповед № РД-16-876/ 31.07.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-876/ 31.07.2017 г., гр. Поморие

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната власт, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 27.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № РД- 16-849/20.07.2017 г. на Кмета на Община Поморие и жалба с вх. рег. № 94М-1559-1/13.02.2017г. от Мартин Младенов Върбанов

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъдат заличени следните адресни регистрации:

  1. Христос Върбанов Върбанов, адрес бул. „П. К. Яворов“ № 52, гр. Поморие по постоянен адрес;
  2. Сусанна Борисовна Върбанова, адрес бул. „П. К. Яворов“ № 52, гр. Поморие по настоящ адрес.

Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО“  към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ „ГРАО“-гр. Бургас, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението. Да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването ѝ на информационното табло в общинския център гр. Поморие, ул.“Солна“ № 5, както и публикуването и на интернет страницата на Община Поморие.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Тони Митев- Секретар на Община Поморие.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ / п /

Кмет на Община Поморие