01.08.2017

Съобщение относно необходимостта от оценка на инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило:

Решение № БС-7-ОС/27.07.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в УПИ III-227 (ПИ №00833.5.227) и УПИ II-228 (ПИ №00833.5.228), местност „Пречиствателната”, по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „САУТ БИЙЧ ВИЛАС” АД

 

Отдел УТООС

Община Поморие