28.07.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 28.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на индивидуална едноетажна сглобяема жилищна сграда в УПИ XXIII-161, масив 3, местност „Преводната”, по плана на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: Тодоринка Петкова Атанасова

Отдел УТООС

Община Поморие