17.07.2012

Решения от 11-то заседание проведено на 13.07.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.07.2012г.

/мандат 2011-2015г./

По т.1. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез банков заем” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 262/13.07.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие приема да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с максимален размер от 5 000 000лв /пет милиона лева/.

2.Утвърждава предложените параметри на общинския дълг от класирания участник в процедурата, както следва:

2.1.валута на дълга – български лева;

2.2.вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем;

2.3.начин на обезпечаване – залог върху бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози върху бюджетната сметка на Община Поморие, по която постъпват собствени приходи, съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети;

2.4.условия за погасяване:

– срок за погасяване  на кредита – 84 месеца;

– гратисен период за погасяване на главницата – 12 месеца;

– надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата – 0%  /нула процента/;

2.5.размери на плащанията по кредита:

– годишен лихвен процент за редовен дълг, формиран като едномесечен СОФИБОР плюс надбавка в размер на 3% /три процента/.

– ежегодна комисионна за управление и обработка в размер на 0% /нула процента/;

– без такси за предсрочно погасяване;

– без комисионна за ангажимент.

3.На всяко тримесечие зам.-кмета по бюджет и финанси внася отчет в Общинския съвет за усвояването  и движението на кредита.

 

По т.2. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение Община Поморие да участва в учредяването на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински хандбален клуб – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 263/13.07.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за участие на Община Поморие в учредяването на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински хандбален клуб – Поморие”.

2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да извърши подготвителни действия и консултации с останалите съучредители „Общински младежки спортен клуб Циклон – Поморие” и Хандбален клуб  „Поморие” във връзка с изготвяне на проект за Устав на сдружението „Общински хандбален клуб – Поморие” и всички необходими документи за учредяване на сдружението.

 

По т.3. от дневния ред: „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение Община Поморие да участва в учредяването на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински футболен клуб-Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 264/13.07.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за участие на Община Поморие в учредяването на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински футболен клуб – Поморие”.

2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да извърши подготвителни действия и консултации с останалите съучредители „Общински младежки спортен клуб Циклон – Поморие” и „Футболен клуб Каблешково 07” във връзка с изготвяне на проект за Устав на сдружението „Общински футболен клуб – Поморие” и всички необходими документи за учредяване на сдружението.

 

По т.4. от дневния ред: „Докладна записка от д-р Милена Енева – Председател на Общински съвет – Поморие, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 265/13.07.2012г.

Общински съвет – Поморие приема изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Чл.17 става: Заседанията се провеждат в гр.Поморие или в друго населено място. Ако до 30 минути след обявения час няма необходимия кворум за откриване на заседанието, то се отлага за следващия календарен ден.

В чл.18, ал.4 става: Материалите, внесени за обсъждане от общинската администрация в общинския съвет, да бъдат подписани от кмета на общината или ресорен заместник-кмет, както и  на служителя, който ги изготвя и съгласува. Освен мотиви в докладната записка следва да има предложен проект за решение.

Чл.32 става: Заседанията на Общински съвет – Поморие се излъчват изцяло или частично директно чрез  интернет страницата на община Поморие. При решение по чл.31, ал.1  от Правилника заседанията не се излъчват.

Чл.55, ал.3 става: Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата  в общинската администрация за последния месец  от предходното тримесечие и 200лв. представителни.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ