25.07.2017

Обявление по ЗУТ от 25.07.2017 г. 2

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-174/04.05.2017г, за Разрешение за строеж №426/04.05.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: „Гараж” в ПИ 57491.16.310, м.”Кротиря”, землище на гр.Поморие, община Поморие, съобщава  на  Георги Тодоров Димитров, като   собственик и заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 25.07.2017г.