25.07.2017

Обявление по ЗУТ от 25.07.2017 г. 1

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-271/20.06.2017г, на Заповед №13/19.06.17г за отразена промяна в инвестиционните намерения /чл.152, ал.2, т.6 от ЗУТ/ за обект „Жилищна сграда”  в   УПИ ІV-5038 в кв.230 /идентификатор по КК 57491.509.274/ по плана на гр.Поморие, община Поморие,  а именно:

– предвижда се  промяна във външния дизайн и премахване на скатните покриви на двата терасовидни етажи. На тяхно място се обособяват тераси към апартаментите.

Настоящата заповед е неразделна част от  РС №149/14.12.2013г, към Разрешение за строеж №153/27.12.12г  издадено от гл.архитект на Общината  и одобрени проекти  с отразените промени, съобщава  на  „Файн 2004” ООД , като   съсобственик и заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 25.07.2017г.