24.07.2017

Съобщение относно необходимостта от извършване на екологична оценка от 24.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение №БС-11-ЕО/2017г. на директора на РИОСВ- Бургас за преценяване на  на план:  „Подробен устройствен план ( ПУП) –план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №000066, с.Каменар, община Поморие”, с възложител Община Поморие.

За горецитирания план е преценено да не се извършва екологична оценка.

 

Отдел УТООС

Община Поморие