20.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 20.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІХ, кв.35 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на обект „Надстрояване на кафе – еспресо с два жилищни етажа в ПИ 57491.503.191 (УПИ І – 148, кв.35) по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.
  3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІІІ – 278, кв.30 по плана на с.Лъка, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.
  4. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазини и гаражи в ПИ 57491.501.122 (УПИ ІV-5058, кв.233) по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.
  5. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на едноетажна жилищна сграда  в ПИ 57491.508.206 (УПИ ХІІІ-2825, кв.209) по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие