17.07.2017

Дневен ред на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 28-то заседание – 19.07.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Поморие на 19.07.201г./сряда/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-367/09.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Лъка.

2.ОС-386/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2017/2018г.

3.ОС-387/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2017/2018г.

4.ОС-388/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година.

5.ОС-389/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

6.ОС-390/20.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Габерово.

7.ОС-396/22.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Горица.

8.ОС-411/03.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в землище с.Каменар.

9.ОС-419/06.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Белодол.

10.ОС-420/06.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в с.Медово.

11.ОС-424/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Горица.

12.ОС-425/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.”.

13.ОС-426/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Георги Маджаров-1924г.”.

14.ОС-427/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба.

15.ОС-430/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение и изменение на Решение № 32/22.12.205г., № 96/26.02.2016г., № 432/10.01.2017г.

16.ОС-437/12.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост.

17.ОС-438/12.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2017г.

18.ОС-360/07.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за прекратяване на конкурс за избор на управител на „МЦ-І” ЕООД – гр.Поморие.

19.ОС-366/09.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.5 по плана на с.Горица.

20.ОС-397/26.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие 2015-2020г.”.

21.ОС-398/26.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.21 по плана на с.Горица.

22.ОС-410/30.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предприемане на действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалски градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 1 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост та държавата 7 470кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

23.ОС-423/07.07.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.

24.ОС-431/10.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане мрежата та училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2017/2018 г.

25.ОС-433/12.07.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Панайотов.

26.Текущи.

         Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Поморие.

АДАМ АДАМОВ /п/

Председател на Общински съвет – Поморие