14.07.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 14.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

–          Басейн в апартаментен комплекс /жилищна сграда/ за сезонно ползване в УПИ  І-132.444.119.1, в местност „Пречиствателната”, гр. Ахелой, община Поморие, с възложител: „ СТАНДЕН и КО” ООД

–          Бар до басейн в апартаментен комплекс /жилищна сграда/ за сезонно ползване в УПИ І- 132.444.119.1, в местност „Пречиствателната”, гр. Ахелой, община Поморие, с възложител: „СТАНДЕН и КО” ООД

2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Изготвяне на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, местност „Банята”, землище на гр. Каблешково,община Поморие, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Изготвяне на ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект: Два броя кабел средно напрежение от ВЕП Адата до ВС Поморие, община Поморие, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Отдел УТООС
Община Поморие