13.07.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

ОБЯВА

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1 и ал.2, чл.18, ал.1, и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решениe: №558/13.06.2017г., на Общински съвет гр. Поморие 

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба 1 на Общински съвет гр.Поморие за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от пет години при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:

I.Предмет:

  1. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет на площ от 14,40кв.м. на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г., при граници: от изток гинекологичен кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад складово помещение с  начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл. ДДС.
  2. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет, на площ от 14,40 кв.м. на втори етаж от сграда публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г, при граници: от изток АГ отделение, от север коридор, от юг външен зид от запад хирургичен кабинет с  начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл. ДДС.
  3. Имот частна общинска собственост – помещение за склад на площ от 86.75 кв.м, представляващо полумасивна, едноетажна сграда, находяща се в УПИ XIV, кв.9 по плана на с. Страцин с АОС №4751/15.10.2009г., при граници на УПИ от североизток – УПИ II, XIII, от югоизток – УПИ XIII, от югозапад улица, от северозапад УПИ I с начална тръжна цена 69.40лв. без вкл.ДДС.
  4. Помещение за изкупуване на мляко на площ от 20 кв. м. с идентификатор 35033.501.203.4 по КК и КР на гр. Каблешково, находящо се в едноетажна масивна сграда, (УПИ X, кв.11) по плана на гр. Каблешково, АОС№6134/04.05.2017г.с начална тръжна цена 40,00лв. на месец без вкл. ДДС.
  5. Едноетажна масивна сграда, състояща се от едно помещение за изкупуване на мляко на площ от 15.79кв.м, построена в имот планоснимачен номер 9504.01 по плана на с.Бата, АОС №4563/03.04.2009г с начална тръжна цена 31,58лв. на месец без вкл. ДДС.
  6. /1/. Имот публична общинска собственост – помещение с площ от 13 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда с идетификатор 00833.501.228.7, по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ I кв.11 по плана на гр.Ахелой) с АОС №44/10.10.1997г., при съседи: от изток стълбищна клетка, от юг външен зид, от запад външен зид, от север киносалон, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения с начална тръжна цена 65,00лв. на месец без вкл. ДДС, и /2/. част от покривното пространство на имот с идентификатор 00833.501.228.7, по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ I кв.11 по плана на гр.Ахелой) с площ 5кв.м с начална тръжна цена 25,00лв. на месец без вкл. ДДС.

II. Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишния наем на обекта без ДДС.

Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, филиал Поморие.

III. Утвърждавам тръжна документация, която се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 20.00 лв. /без ДДС/, в срок до 01.08.2017г. /08.08.2017г./ за втората дата на търга.

ІV. Определям: Дата за провеждане на търга – 04.08.2017г. от 10.00 ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документи за участие в търга до 01.08.2017 г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

Стъпката на наддаване е 10% от началната тръжна цена.

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

  1. Право на участие в публичния търг имат физически и юридически лица, които приложат:

-заявление за участие в търга, входирано в деловодството на Община Поморие;

-документ за платен депозит;

-копие от документ за самоличност;

-удостоверение за актуално състояние по ЗТР;

-документ за закупена тръжна документация;

-декларация за липса на задължения към Община Поморие/ Д”Приходи, местни данъци и такси”, Д”Бюджет , финанси и счетоводни дейности” и ОП”Стопанисване и управление на общински имоти”, ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство”/

-документ за липса на задължения към НАП,

-копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник /оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/.

– декларация от участника, че е запознат със  вида и състоянието на имота

При неспечелен търг, участниците подават заявление до кмета на общината в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №1, в което посочват банкова сметка за възстановяване на внесения депозит.

При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 11.08.2017г. от 10.00 ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 08.08.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

За справки стая №27 на Община Поморие, тел: 0596 2 58 45