13.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 13.07.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на инвентар в ПИ 005114 по КВС на с. Каменар, м. ”Гробищата”, община Поморие”, с възложител: Тодор Коев Коев.

Отдел УТООС
Община Поморие