10.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 10.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Жилищна сграда с гаражи и магазин в УПИ VІ-695 кв.239 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Теоинвест” ЕООД.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Жилищна сграда с гаражи  в УПИ VІІ-696 кв.239 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Теоинвест” ЕООД

 

Отдел УТООС

Община Поморие