07.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 07.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

1.Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Допълващо застрояване в УПИ ІV-КОО, кв.78 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: ЕТ”МАРТИН –ХРИСТО ГЕНОВ”

2.Решение №БС-93-ПР/05.07.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, поставяне на резервоар за вода и фотоволтаична система до 5 kW в ПИ № 022205, както и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 022205 и в ПИ № 022204, м.„Гара Лъка”, землище на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: ЗП „Анна Цветанова Крумова”

Отдел УТООС

Община Поморие