06.07.2017

Обявление по ЗУТ от 06.07.2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ № Об-244/ 31.05.2017 г.

   ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА на Николай Михайлов Янев, като собственик и заинтересована страна за Заповед № 08/ 29.05.2017 г. на гл. архитект, съгласно чл.154 ЗУТ, допълнение към Разрешение за строеж № 125/ 29.05.2015 г., за обект: „Жилищна сграда с гаражи” в УПИ VІ-250,251, кв.230 по плана на гр.Поморие, община Поморие, а именно:

  • Предвижда се вътрешно преустройство на тавански етаж,
  • Реконструкция на съществуващия покрив с цел отваряне на тераси.     Проектът и заповедта се намират в отдел УТООС, ет.ІІ, стая 26 и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица от 9.30 ч. до 12.00 ч. във вторник и четвъртък, тел. за връзка: 0596/2-20-88.
  •      Проектът и заповедта подлежат на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез община Поморие на основание чл.149, ал.3 ЗУТ.
  •     Заповед № 08/ 29.05.2017 г. на гл.архитект на община Поморие е издадена по искане на „Апалант” ООД, Екатерина Михайлова Бошнакова, Николай Михайлов Янев и Марта Василева Янакиева.