05.07.2017

Обявление по ЗУТ от 05.07.2017 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Тодор Николов Тодоров – заинтересована страна, заповед №РД-16-550/ 17.05.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ: V /идентификатор по КК 57491.502.329/ и VІ /идентификатор по КК 57491.502.330/ в кв.81 по плана на гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 05.07.2017 г.