05.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 05.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

Изработване на устройствен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-370 и УПИ XV-371, кв. 36, по плана на с. Лъка, община Поморие и последващо изграждане и експлоатация в имота (новообразуван след обединението на двата имота – УПИ XIV-370 и УПИ XV-371, кв. 36, с. Лъка, община Поморие) за общественообслужваща сграда (Интегрален център за психологично здраве и обучения)”, с възложител: „ГЕА СТРОЙ” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие