04.07.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 04.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Две жилищни сгради в УПИ І-15, масив 18 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: „ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП” ООД

 

Отдел УТООС

Община Поморие