30.06.2017

Заповед № РД-16-774 / 30.06.2017г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-774 / 30.06.2017г.

 

Поморие, 30.06.2017г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 289/ 26.07.2016 г. , с което Общински съвет- Поморие е дал своето съгласие за именуване на улици в населено място село Белодол, както следва: ул. Искър, ул. Дунав, ул. Марица, ул. Камчия, ул. Янтра, ул. Ахелой, ул. Велека, ул. Ропотамо, ул. Арда, ул. Тунджа, ул. Рила, ул. Пирин, ул. Витоша, ул. Родопи, ул. Стара планина, ул. Люлин, ул. Сакар, ул. Равнец, ул. Мургаш и ул. Беласица,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

  1. Директор на Дирекция „Правно- нормативно, информационно и административно обслужване“ в Община Поморие да предприеме действия по уведомяване за взетото решение Общински съвет, чрез поставяне на уведомление на информационните табла в сградата на Общински съвет на Община Поморие и в сайта на Община Поморие.

 

            Краен срок: 7 дни

 

  1. Директор на Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти“ да определи и сформира тричленна комисия за номериране на построените сгради на наименованите улици в с. Белодол, която да определи конкретен номер за всеки имот от съответната улица.

 

            Краен срок: 30 дни

 

  1. Кметът на с. Белодол да предприеме действия по уведомяване жителите на населеното място за взетото решение на Общински съвет, чрез поставяне на уведомление на информационните табла в сградата на Кметство Белодол и на други места в населеното място, предвидени за поставяне на информация.

 

            Краен срок: 7 дни

 

  1. Кметът на с. Белодол и специалист „Административно обслужване“ в с. Белодол да предприемат действия по уведомяване жителите на населеното място за взетото решение на Общински съвет, при посещението им в кметството за ползване на административни услуги.

 

            Срок за изпълнение: постоянен.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Тони Митев- Секретар на Община Поморие.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички посочени в нея служители.

 

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие /п/