29.06.2017

Съобщение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Поморие уведомява всички заинтересовани лица, че с докладна записка изх.рег.№06-01-127/29.06.2017г. на Кмета на Община Поморие е внесен в Общински съвет – Поморие Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект за изменения, в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, на  e-mail: dossd_pomorie@abv.bg или в Деловодството на Община Поморие – „Център за административно обслужване”, (гише №1) на първия етаж в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа., с адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” №5.

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на общински пътища на територията на Община Поморие

Проект за изменение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие