28.06.2017

Обява за свободно работно място в Дирекция „Социално подпомагане“ – Поморие

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. 0596/22 312; факс: 0596/25 842
Информационно обслужване: 0596/22 215; централа 0596/25 240 ;0596/24 724;
е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие обявява едно свободно работно място на длъжност социален работник в отдел ”Социална закрила” /изнесено работно място в град Несебър/

Изисквания за заеманата длъжност:
◾Образователна степен- висше бакалавър;
◾Професионална квалификация – хуманитарни, обществени, икономически и правни науки;
◾Професионален опит – не се изисква;
◾Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:
◾Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
◾Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете;
◾Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие на адрес: гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, телефон за връзка 0596 / 2 52 40