21.06.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 21.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. 1. „Промяна на ПУП – ПР за УПИ XХIV-24, кв. 3 по плана на с. Лъка, община Поморие”, с възложител:“ПОКАДИ” ООД

Отдел УТООС
Община Поморие