21.06.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 560 /13.06.2017. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД- 16-712/19.06.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следният имот– публична общинска собственост :
Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 2 за риба и рибни продукти на площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
ІІ. Определя следните специфични условия :
1.В обекта по т. І. може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение посочено за обекта.
2. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
3. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.
4.. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.
IV. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС
V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
VІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VII. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 07.07.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 14.07.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99