21.06.2017

Обявление по ЗУТ от 21.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Виолета Иванова Фучеджиева – заинтересована страна, заповед №РД-16-551/ 17.05.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: І-116, ІІ-116,117 и ХVІ-115 в кв.11 по плана на с. Гълъбец. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 21.06.2017 г.