20.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 20.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Строителство на жилищна сграда в УПИ VІ-252, кв.16 по плана на с. Страцин, Община Поморие” с възложител: Мустафа Исуф Ахмед.

Отдел УТООС
Община Поморие