20.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 20.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

1.Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел.захранване на двуетажна еднофамилна  сграда в ПИ 57491.19.624 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

  1. Решение №БС-09-ЕО/2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие 2015-2020г.”, с възложител: Община Поморие.Компетентният орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е решил да не се извършва екологична оценка на горецитираната общинска програма.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр.Бургас на адрес www.riosvbs.eu в Превантивна дейност/Решения за преценяване на необходимостта от ЕО/Решение № БС-09-ЕО/2017г.

Отдел УТООС
Община Поморие