19.06.2017

Обявление по ЗУТ от 19.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗУТ

Община Поморие обявява на заинтересованите лица, че за обект: Едноетажна масивна сграда, находящ се в източната част на поземлен имот представляващ пешеходен достъп по сега действащия подробен устройствен план – план за регулация / ПУП – ПР / на гр. Каблешково, който имот е образуван чрез разделянето на УПИ: XVI – 11, кв.3 по плана на гр.Каблешково, на четири самостоятелни УПИ: XVI – 11,  XVII – 11, XVIII -11, XIX – 11, осигуряване на пешеходен достъп до тях от 3,00 м., съгласно Заповед №РД – 16 – 300 / 30.03.2006г. за ПУП – ПР на Кмета на Община Поморие е издадена Покана по чл. 277 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № РД – 16 – 946 / 06.10.2015 г. на Кмета на Община Поморие, издадена на основание чл. 225а ал. 1, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на поканата може да се запознаете в стая № 25 на Община Поморие.