19.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 19.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

  1. „Уличен водопровод за ПИ 35033.7.410 по КККР на гр. Каблешково, м.7, местност „Пъдарска могила”, община Поморие”, с възложител: Янка Паскалева Кирякова.
  2. „Надстройка на жилищна сграда в УПИ VІІІ – 467, кв.197, гр. Поморие, община Поморие”, с възложители: Пейчо Николов Попов и Добрина Йорданова Попова.

Отдел УТООС

Община Поморие