16.06.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 16.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. 1.“Изграждане на жилищна сграда в УПИXII-412, кв. 39 по плана на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Георги Василев Василев
  2. “Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.501.344 по КККР на гр. Каблешково”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  3. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХХХ-313, кв. 33, по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие