14.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 14.06.2017 г,

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищна сграда в УПИ ІІІ-5119, кв.243 по плана на гр. Поморие, община Поморие /ПИ с идентификатор 57491.501.68 по КККР на гр. Поморие/”, с възложител: Ивайло Симеонов Симеонов.

Отдел УТООС

Община Поморие