08.06.2017

Съобщение относно „Изграждане на система за капково напояване за поливане на лозови насаждения“ в Поморие

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване за поливане на лозови насаждения в имоти с обща площ 19,394 дка, в имоти с идентификатори №57491.11.363, 57491.11.364, 57491.11.365 в местност „Гигант” и 57491.14.390, 57491.14.577 и 57491.14.578 в местност „Изравнителя”, землище на гр. Поморие, община Поморие , с възложител: „ПМ ГРУП 7” ЕООД.

      Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

 

Отдел  УТООС

Община Поморие