07.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 07.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

  1. „Преработка на одобрен проект за обект: Външно ел. захранване на жилищна сграда с гаражи – секция А в ПИ 57491.501.177 /УПИ ХV – 5323, кв.265/ по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Поморие.
  2.  „Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-13, кв.19  по плана на с.Лъка, Община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
  3. „Изграждане на електромерно табло за захранване на атракционен парк – обучителен семеен парк ПИ 57491.506.514 по КККР на гр.Поморие, Община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД.
  4. „Изграждане на електромерно табло за помпа за поливане в УПИ ІХ – 316, кв.19 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Отдел УТООС

Община Поморие