02.06.2017

Обявление по ЗУТ oт 02.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Поморие обявява на:

Заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че за част от постройка, разположена в ПИ с идентификационен № 00833.501.493 по КККР гр.Ахелой, Община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, Общинска собственост, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана е съставен Констативен протокол от 19.05.2017г. на Комисия, определена със Заповед № РД-16-477/ 09.05.2017г. на Кмета на Община Поморие за обстоятелства по чл. 195, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативния протокол може да се запознаете в ст. № 25 на Община Поморие.

Възражения срещу Констативния протокол могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатите са уведомени за съставения констативен протокол по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.