01.06.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 01.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Надстройка с трети тавански жилищен етаж на източен близнак в УПИ VІІІ-40,41, кв.4 по плана на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложители: Аврам Стоянов Петков и Рада Димова Петкова.

Отдел УТООС

Община Поморие