31.05.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 31.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „ПУП-ПРЗ за УПИ V-89, УПИ ХІІІ-89 и П.И 89, кв.22 по плана на с.Косовец, община Поморие”, с възложител: Руждие Ахмед Али.

 

Отдел УТООС

Община Поморие