30.05.2017

Обявление по ЗУТ на Заповед № РД -16-595/ 26.05.2017 г.

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на заинтересованите лица:

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Външна мивка”, изградена на западната фасада на обект „Жилищна сграда с гаражи – секция „Б” / 5749.501.177.1 /” находяща се в УПИ XV5323, кв.265 по плана на гр.Поморие, с административен адрес: ул. „Свети Климент Охридски” гр. Поморие, Община Поморие, за нарушение по чл.148, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е съставена Заповед № – РД – 16 -595 / 26. 05. 2017 г. на Кмета на Община Поморие, за нарушаване разпоредбите на чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в стая № 25 в сградата на Община Поморие.

Възражения срещу Заповедта могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатът му е уведомен за съставената Заповед по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.