30.05.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 30.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда в имот с идентификатор 35033.502.765 по КККР на гр.Каблешково /УПИ ХІХ-765, кв.44/, гр.Каблешково, Община Поморие”, с възложител: Данчо Димитров Грозев.

 

Отдел УТООС

Община Поморие