29.05.2017

Съобщения относно концесии за язовир „Косовец“ и язовир „Емирско“

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото Община Поморие съобщава, че е в Държавен вестник от 23.05.2017г.  е обнародвано обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на язовир „Косовец”, находящ се в землището на с. Косовец, община Поморие, област Бургас.

Номерът на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник“, в който е обнародвано обявлението е № 1/23.05.2017г..

Обектът на концесията е: язовир “Косовец”, находящ се в землището на с. Косовец, община Поморие, област Бургас – собственост на община Поморие съгласно Акт за общинска собственост № 325/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот пл. № 000098 (нула, нула, нула, нула, девет, осем), с площ 48.842 дка (четиридесет и осем декара, осемстотин четиридесет и два квадратни метра), заедно с прилежащите площи и съоръжения.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото Община Поморие съобщава, че е в Държавен вестник, от 23.05.2017г. е обнародвано обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на язовир „Емирско”, находящ се в землището на с. Белодол, община Поморие, област Бургас.

Номерът на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник“, в който е обнародвано обявлението е № 2/23.05.2017г.

Обектът на концесията е: язовир “Емирско”, находящ се в землището на с. Белодол, община Поморие, област Бургас – собственост на община Поморие съгласно Акт за общинска собственост № 324/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот пл. № 000091 (нула, нула, нула, нула, девет, едно), с площ 29.978 дка (двадесет и девет декара, деветстотин седемдесет и осем квадратни метра, заедно с прилежащите площи и съоръжения.