29.05.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „БКТП 0.4/20 кV 1×800 kVа” в ПИ 008448, местност „Рекица”, землище на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, с възложител: „Найт Интернешънъл” ЕООД.

Отдел УТООС

Община Поморие