29.05.2017

Съобщение относно проектирани санитарно-охранителни зони в Медово

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие уведомява всички заинтересовани лица за изготвен проект  за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно–охранителни зони на находище на минерална вода, изключителна държавна собственост -№ 43 от Приложение 2 на Закона за водите „Медово”, с.Медово, община Поморие, област Бургас, водовземни съоръжения –  сондаж Б-72 , сондаж Б-73 и съоръжение за мониторинг – сондаж Б-11.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните санитарно-охранителни зони с охранителен режим в пояси ІІ и ІІІ, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение: в Община Поморие, отдел УТООС всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. и в Басейнова дирекция за Черноморски район –Варна всеки работен ден от 9.00- до 17.30 ч. на ул. „Панагюрище” №17 гр. Варна.

Община Поморие обявява публично горецитирания проект за срок от един месец считано от датата на публикуване на настоящото съобщение. В този срок всички заинтересовани лица могат на представят писмени становища и/или възражения в деловодството на Община Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 5 и Басейнова дирекция за Черноморски район –Варна на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище „№17.

Отдел УТООС

Община Поморие