26.05.2017

Заповед № РД-16-598 / 26.05.2017 г.

ЗАПОВЕД    

№ РД – 16 – 598 /  26.05.2017 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с утвърдената транспортна схема на гр. Поморие,  приета с Решение № 133 / 28.03.2008г. на Общински Съвет – Поморие

НАРЕЖДАМ

считано от 01.06.2017 г. до 14.09.2017 г. автобусите на обществения транспорт, изпълняващи маршрутни разписания по автобусна линия: Поморие – градско – линия № 1 и Поморие – градско – линия № 2, да ползват като крайна спирка сп. „Руски Паметник” за курсовете от 6:00 часа до 17:00 часа и спирка срещу бивш Медицински Пансионат за курсовете след 17:00 часа.

Копие от заповедта да бъде връчена на Началника на РУ Полиция –  Поморие, Управителя на дружеството, изпълняващо разписание по линия №1, за сведение и на мл. експерт „Връзки с обществеността” в администрацията на Община Поморие за публикуване на интернет страницата на Общината.

 

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие