23.05.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата

З А П О В Е Д
№  РД –  16 – 25 / 23.05. 2017  г.
гр. Поморие

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.3, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

 О Т К Р И В А М:

 1. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 835 пространствени м³

1.1. Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие

– Размерът на гаранцията е 793,25 лева (седемстотин деветдесет и три лева и двадесет и пет  стотинки), представляващи 5% от стойността на обекта,

– Представя се под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС” – Поморие:

Банка:УниКредит Булбанк АД клон Бургас

IBAN BG85UNCR70003322567088

BIC UNCRBGSF.

 1. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:
  • Обект на открития конкурс е товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие, до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 835 пр. м³

2.2 Предмет на открития конкурс е товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие, до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 835 пр. м³

2.3 Място за извършване на дейността – от горски територии собственост на Община Поморие до посочените в спецификацията направления.

 • Общо прогнозно количество на дървесина за товарене, транспортиране  и разтоварване е 835 пр.м³.
 1. Общата стойност на дейността, е 15 865,00 лв/ петнадесет хиляди осемстотин  шестдесет и пет / лева без включен ДДС.
 2. Срок за изпълнение на дейностите: 31 октомври 2017г.
 3. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:
  • Да притежават регистрация за извършване транспортна дейност;
  • Да са внесли гаранция за участие;
  • Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;
  • Да отговарят на техническите изисквания за извършване на дейността;
  • Техническо изискване – Да разполагат минимум 4 броя товарни автомобили, с товароносимост до 3,5 тона – собствени и/или наети (за срока на договора)

ЗАБЕЛЕЖКА: В процедурата не се допуска използването на подизпълнители при извършване на дейността.

 1. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора
  • Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 (пет процента) % от достигнатата стойност на обекта;
  • Срок за представяне на гаранцията за изпълнение на договора в срок до 3 (три) дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение
  • Вид на гаранцията за изпълнение на договора: гаранцията следва да бъде представена в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Банка:УниКредит Булбанк АД клон Бургас

IBAN BG85UNCR70003322567088

BIC UNCRBGSF.

-банкова гаранция, учредена в полза на ОП „ОГСС” – Поморие.

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС”, в срок от 30 дни след изтичане срока на Договора и пълното му изпълнение от Изпълнителя .

 1. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.
 2. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”
 3. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:
  • Комплект от конкурсните документи може да се изтегли от страницата на общината pomorie.bg или да се закупи от деловодството на ОП ОГСС – гр. Поморие, ул. Солна №5. Цена на документацията: 10 (десет) лв. (без ДДС).
  • Срок за получаване на документацията: всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, най-късно до 17,00 часа на 07.06.2017г.
 4. Място и срок за подаване на офертите:
  • Място за подаване на офертите: сградата на ОП «ОГСС» – Поморие, ул. Солна №5.
  • При приемане на офертите върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
  • Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите техните оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или същите са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра;
  • При изготвяне на своите оферти всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само едно оферта, за съответния Обект, за който участва (варианти на оферти за един обект не се допускат).
 1. Срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа на 07.06.2017 г..
 2. Място, дата и час за провеждане на процедурата:
  • Място за провеждане на процедурата: в сградата на Община Поморие, на ул. „Солна” № 5
  • Дата за провеждане на конкурса: 08.06.2017 г.
  • Час за провеждане на конкурса: 16,00 часа
  • Когато за един Обект има само едно редовно подадено оферта, с валидно доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, то участникът се определя за изпълнител за Обекта, когато предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложителя.
 3. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.30 часа през времето от 24.05.2017г. до 07.06.2017г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни.
 4. За информация – ОП „ОГСС” – Поморие лице за контакти: инж.Станимир Кушев – Директор на ОП ОГСС – телефон за връзка 0596 2-63-42.
 1. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – общинска собственост, да се публикува на интернет страницата на Община Поморие, както и да се постави на видно място в сградата на Общината.
 1. С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект № 1 – 835 пространствени м³

 

Станимир Кушев
Директор на ОП „ОГСС”

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Указанаия и документация

Договор Приложение 9

НОВА Приложение_2

НОВА Приложение_7

Приложение 5 Декларация за ZBUT

Приложение 6 Декларация за направен оглед

Приложение 10

Приложение №3 данни за фирмата кандидат

Приложение №4 Декларация по чл.18, ал.1, т.3

Приложение_8,1

Приложение 11: 

Обявления относно търга

Договор