23.05.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1701 с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие

З А П О В Е Д
№ РД – 16 –  24  /  23.05.2017 г.
гр. Поморие

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл.3, ал.1, т. 2, чл. 10, ал.1, т.1 във вр. с чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3, от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

О Т К Р И В А М:

І. Процедура по провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1701 с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие, както следва: 53 А, 86 А, 86 Б ,120 Д, 121 В, 127 Б, 564 Б, 565 А, 565 В, 565 Д.

1.1. Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в процедурата

– Размер на гаранцията за участие е 5% от стойността на обекта;

– Представя се  под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛбанк АД клон Бургас

IBAN BG85UNCR70003322567088

BIC UNCRBGSF, както следва за обекта:

           Обект № 1701 – 1465,20 лв. /хиляда четиристотин  шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева.

  1. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на добив на дървесина в Обект 1701 с подотдели: 53 А , 86 А, 86 Б , 120 Д, 121 В, 127 Б , 564 Б, 565 А, 565  В, 565 Д

2.2.Предмет на открития конкурс е възлагане на добив на дървесина от ОГТ в Обект 1701 – както следва за обекта:

 –  под. 53 А , 86 А, 86  Б , 120 Д, 121 В, 127 Б , 564 Б, 565 А, 565 В, 565 Д  – общо количество 1332 м3, както следва:

Отдел Едра Средна Дребна Дърва Всичко
53 А 128 128
86 А 199 199
86 Б 313 313
120 Д 52 52
121 В 17 17
127 Б 121 121
564 Б 77 77
565 А 245 245
565 В 64 64
565 Д 116 116
Общо 1332 1332

както и определяне на изпълнител.

2.3.Място за извършване на дейността В горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на Община Поморие, Обект 1701- подотдели 53 А, 86 А, 86 Б, 120 Д, 121 В, 127 Б, 564 Б, 565 А,  565В, 565 Д

2.4. Общото прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е както следва:

Групи сортименти Количества м³
Трупи за бичене –
Техн. дърв. от средна
Техн. дърв. от дребна
Дърва за огрев 1332

а)Франкировка: временен склад;

б)Цените са без начислен ДДС;

в)Цените са определени франко временен склад на обекта.

ІІІ. Прогнозната стойност на обекта без ДДС е 29 304,00 лв/ двадесет  и девет хиляди триста  и четири лева / лева.

Забележка: посочените количества по категории дървесина и асортименти за всеки един обект са прогнозни. Заплащането ще се извършва по действително добити количества дървесина отразени в предавателно-приемателния протокол

          –  За окачествяване на дървесината се прилага Български държавен стандарт.

 ІV. Срок за изпълнение на дейностите: 31 декември 2017г. 

  1. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

5.1 Ползването на дървесината от горските територии – общинска собственост, се извършва от търговци, вписани в публичния регистър по чл.  241 от ЗГ, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗГ, притежаващи удостоверение за регистрация с право да извършват съответната дейност.

  • Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон.
  • Кандидатите-търговци да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 241 от ЗГ.

5.4 Кандидатите-търговци трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър в ИАГ, съгласно чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от ЗГ, с което се удостоверява, че лицето може да извършва дейността по лесовъдска практика за „планиране и организация на добива на дървесина”, съгласно чл. 233, ал. 1, т. 4 от ЗГ или за тази дейност от лесовъдската практика, която търговецът ще извършва.

5.5 Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания, декларирани от кандидата чрез декларация (по образец), както следва:

а) да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

в) да не е в производство по ликвидация;

г) да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с Кмета на Община Приморско;

д) да не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ;

е) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) да няма парични задължения към държавата и към Община Приморско, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Декларацията се представя от лицата по чл. 18(4) от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти.

Забележка: Изискванията по т. 5.5 се отнасят и за управителите, и членовете на управителните органи на кандидата. Същите изисквания са в сила и когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, а документите удостоверяващи наличието или липсата на посочените изисквания са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Документите и декларациите удостоверяващи посочените изисквания по т. 5.5 се представят в оригинал или като заверено копие.

5.6 Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга.

5.7 Всички изискуеми документи, които кандидатите трябва да приложат към своите предложения са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата.

5.8.Да е внесъл гаранция за участие

VІ. Гаранцията за изпълнение на договора

6.1. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта.

6.2. Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде преведена в срок до 3 /три/ дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение.

6.3. Вид на гаранцията за изпълнение на договора:

6.3.1. Парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

УНИКРЕДИТ БУЛбанк АД клон Бургас

IBAN BG85UNCR70003322567088

BIC UNCRBGSF,

6.3.2. Банкова гаранция за изпълнение на договора, учредена в полза на ОП „ОГСС”. В случаите,когато кандидатът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС”, в срок от 30 дни след изтичане срока на Договора и пълното му изпълнение от Изпълнителя.

VІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.

VІІІ. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”

ІХ. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи за участие:

9.1. Комплект от конкурсните документи може да се изтегли от страницата на общината www.pomorie.bg ,без заплащане, или да се закупи от деловодството на ОП „ОГСС”, ул. Солна № 5, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч., с краен срок за закупуването им до 16,00 ч. на 07.06.2017 г., срещу заплащане на цена от 10,00 (десет) лв., (представляваща действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване), която се внася в брой в касата на Община Приморско;

9.2. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на Предложенията (офертите) лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по конкурсните документи за участие. В срок един ден от постъпване на искането Възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница, без да посочва лицето, направило искането;

Х.Място и срок  за подаване на офертите:

10.1 Място за подаване на офертите: в сградата на ОП „ОГСС” , гр. Поморие, ул. Солна № 5.

10.2.Срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на 07.06.2017 г.

10.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите техните оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или същите са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра;

10.4. При изготвяне на своите оферти всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само едно оферта,  за съответния Обект, за който участва (варианти на оферти за един обект не се допускат).

Забележка: условията и начина за окомплектоване на предложението (офертата), като цяло, както и прилагането на всички изискуеми документи са посочени изчерпателно в „Указания и документация за провеждане на открити конкурс за възлагане на добива на дървесина. 

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

11.1. Място за провеждане на процедурата: в сградата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №5.

11.2. Дата и час за провеждане на процедурата: 08.06.2017г. в 15:00 часа.

11.3. когато за един Обект има само едно редовно подадено оферта, с валидно доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, то участникът се определя за изпълнител за Обекта, когато предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложителя.

Забележка: При провеждане на открития конкурс задължително участват (присъстват) кандидатите или техните упълномощени представители, които представят документ за самоличност. 

ХІІ. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта:

12.1. Кандидатите могат да направят оглед на обекта от 09:00 до 16:30 часа през времето от 24.05.2017г. до 07.06.2017г. по предварителна заявка и в присъствието на представител на ОП ОГСС. .

12.2. Разходите за оглед на обекта и дървесината са за сметка на кандидата

ХІІІ.Лице за контакти и информация

инж.Станимир Кушев Директор на  ОП „ОГСС” – тел. 0596/2-63-42.

ХІV. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – общинска собственост, да се публикува на интернет страницата на Община Поморие, както и да се постави на видно място в сградата на Общината.

ХV. С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина  в обект № 1701.

 

Инж. Станимир Кушев
Директор на ОП „ОГСС”

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

НОВА_документация_за_конкурса_за_сеч_и_извоз_1_

НОВА Приложение_9

НОВА Приложение_2

НОВА Приложение_3

НОВА Приложение_4

НОВА Приложение_7

Приложение 10

Приложение_5

Приложение_6

Приложение_8,1

Приложение 11: 53 Д86 А86 Б120 Д121 В127 Б564 Б565 А565 В565 Д

Обявления относно търга

Договор